Най-довереният партньор за вас
 


 
Профил

БНЕБ („Българска независима енергийна борса“ ЕАД) е регистрирана през януари 2014 г., като 100% дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. БНЕБ притежава 10-годишна лицензия (№Л-422) издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ в България. БНЕБ работи за създаването на борсов пазар „ден напред“ в страната, основан на прозрачни и недискриминационни принципи.© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act