IBEX Base (19.02.2018) : 71.06 BGN, 14826.50 MWh, IBEX Peak (19.02.2018) : 86.06 BGN 7853.1 MWh, IBEX Off-Peak (19.02.2018) : 56.06 BGN 6973.4 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Профил

Кои сме ние

БНЕБ ЕАД („Българска независима енергийна борса" ЕАД) е създадено през януари 2014 г. като 100% дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД. БНЕБ ЕАД притежава десетгодишна лицензия (№Л-422-11), издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия" в Република България.

БНЕБ ЕАД е пълноправен член на MRC (Multi-Regional Coupling), което е най-голямото обединение на пазарни зони на територията на ЕС, както и асоцииран член на PCR (Price coupling of regions) обединението на борсовите оператори, които работят за създаването на общ енергиен пазар в ЕС. От януари 2016 г. БНЕБ ЕАД е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex.
 
Цели

Усилията на БНЕБ ЕАД са насочени изцяло към осигуряването на надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която да даде възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти. За целта БНЕБ ЕАД предлага борсов сегмент „Ден напред“ и Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори чрез екраните “Auctions”, “Continuous treading” и “Hourly products”. Плановете на БНЕБ ЕАД предвиждат  стартирането на пазарен сегмент  „В рамките на деня“.

В бъдеще БНЕБ ЕАД има намерение да разшири портфолиото си от  продукти, като добави към него и пазарни сегменти за търговия на природен газ.  
© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act