IBEX Base (01.10.2020) : 93.73 BGN, 46010.40 MWh, IBEX Peak (01.10.2020) : 100.26 BGN 25907.0 MWh, IBEX Off-Peak (01.10.2020) : 87.20 BGN 20103.4 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
GDPR

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА” ЕАД, ЕИК 202880940, седалище и адрес на управление: гр. София район Оборище, бул. „Ал. Дондуков” № 19, ет.7, изпълнява дейността по организиране на борсов пазар на електрическа енергия, определена с лицензия № Л-422-11/31.03.2014 г. („БНЕБ“), е администратор на лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент (Общ Регламент за защита на данните или накратко „ОРЗД“).

Уведомление за поверителност
© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act