IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

БНЕБ ЕАД обявява намаляване на такса сетълмент, приложима към сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД), считано от 01.11.2018 г.
 18.10.2018 12:05
Новини

Уважаеми участници на БНЕБ,

Информираме, че въз основа на направен анализ, считано от 01.11.2018 г. такса сетълмент на пазарен сегмент ЦПДД се намалява съответно от 0,03 лв/МВч на 0,01 лв/МВч. Промяната има за цел да стимулира търговията на този пазарен сегмент чрез намаляване на разходите за участие, без това да застрашава финансовата стабилност на пазарния оператор. В допълнение следва да се посочи, че решението се основава и на следните мотиви:
  • След влизането в сила на промените в ЗЕ от 01.07.2018 г. ликвидността на пазарен сегмент ЦПДД се повиши над планираните в бизнес програмата на дружеството нива;
  • БНЕБ ЕАД вече не е страна по сделките сключени на пазарен сегмент ЦПДД, считано от 01.01.2018 г.
Намалението на таксата ще бъде приложимо към всички сделки с доставка след 01.11.2018 г.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act