IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

19 Юни 2020 г.: Нови Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
 19.06.2020 08:47
Новини

Във връзка с приетите в Закона за енергетиката промени от 2019 г. и по-точно § 27. (2) от Предходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за Енергетиката, днес, на 19.06.2020 г., бяха публикувани Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ) в „Държавен вестник“ брой: 55 от дата 19.06.2020 г. Като резултат от разпоредбите на ПРОБПЕЕ Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ) публикува следните приложения към ПРОБПЕЕ на своята интернет страница:
 
ПРОБПЕЕ (Правилата) представляват документ, който регламентира правата и задълженията на Борсовия оператор и всички търговски участници, регистрирани на един, два или всички пазарни сегменти, администрирани от БНЕБ – „В рамките на деня“, „Ден напред“ и „Двустранни договори“. Правилата уреждат правата и задълженията на оператора и търговските участници по отношение на:
 • Процедурата за регистрация на организиран борсов пазар на електрическа енергия;
 • Прекратяване на регистрация, отстраняване и изключване на търговските участници от организиран борсов пазар на електрическа енергия;
 • Достъпа до електронните системи за търговия, чрез които се осъществява търговията на борсовия пазар, както и достъпа до системите за сетълмент;
 • Функционалните особености на пазарните сегменти, администрирани от БНЕБ;
 • Сетълмент и фактуриране;
 • Поведение на пазара.
Правилата и гореизброените инструкции, които Борсовият оператор публикува, съдържат съществени актуализации в организацията на борсовата търговия на електрическа енергия, включващи, но не ограничени до:
 • Обновено заявление за регистрация на всички пазарни сегменти, администрирани от БНЕБ, което значително ще улесни регистрацията на търговски участници;
 • Създадени допълнителни разпоредби, регламентиращи прозрачни и ясни условия за отстраняване и/или изключване на търговски участници, нарушили ПРОБПЕЕ;
 • Премахната процедура за анулиране на сделка по желание на търговските участници, сключили сделка (Mistrade) на пазарен сегмент „Двустранни договори“ и сегмент „В рамките на деня" поради пазарното обединение (SIDC), в условията на които сегментът функционира;
 • Премахнат е екран „Hourly products” от пазарен сегмент „Двустранни договори“ поради въвеждането на пазарен сегмент „В рамките на деня“;
 • Създадена е  инструкция, която дефинира условията и задълженията на Борсовия оператор във връзка с организацията на обученията на отговорниците за търговия и сетълмент;
 • Създадена инструкция за иницииране на търг, която дефинира начините на подаване на заявление за иницииране на търг и параметрите, които всеки инициатор следва да определи при подаването на заявление. С посочената инструкция БНЕБ въвежда в реална работа онлайн базираното приложение за подаване на заявления за иницииране на търг, което повишава прозрачността при организацията на търгове;
 • Създадена е инструкция за предоставяне на банкова гаранция, която представя условията за представяне и приемливост на обезпечение под формата на банкова гаранция, както и образец на текст на банкова гаранция;
 • Създадена е инструкция, представяща в детайли стойности и метод на изчисление на рисковите параметри, както и  методите на изчисление на изискуемо обезпечение на пазарните сегменти. Промените в методите на изчисление на изискуемото обезпечение предоставят възможност търговските участници за ползват минималното обезпечение на пазарен сегмент „Двустранни договори“ за подаване на оферти, с което се  намаляват общите разходи за търговия, без да се компрометира устойчивостта на борсовия пазар на електрическа енергия или риска от контрагента;
 • Създадена е инструкция за публикуване на вътрешна информация, с която Борсовият оператор ясно и точно посочва механизма на публикуване на информация, която е от съществено значение за ценовите нива на електрическата енергия;
 • Създадена е инструкция за търгуваните продукти на организиран борсов пазар на електрическа енергия продукти, с която се дефинират параметрите на всички инструменти. Въвежда се стандартизация на продуктите на пазарен сегмент „Двустранни договори“ с цел уеднаквяване на принципите на работа на БНЕБ с тези на останалите европейски оператори на организирани пазари на електрическа енергия, повишаване нивото на прозрачност при формирането на референтни цени на продукти с дългосрочна доставка, елиминиране на съмнения за предварително договорени сделки или непазарни сделки. В тази връзка БНЕБ апелира към всички търговски участници да изпратят предложения относно стандартизирани продукти, които биха желали Борсовия оператор да предлага за търговия на operations@ibex.bg.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act