IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh

Актуални типови образци за ЦПДД
 31.01.2018 15:16
Съобщения

Уважаеми търговски участници,
 
БНЕБ ЕАД предоставя на Вашето внимание следните документи:


1. Актуални типови образци на:
 а. Двуезична версия на „Анекс № 1 към Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия“, който следва да се подпише към СДППЕЕ, сключени до 08.01.2018 г. включително;
 б. Двуезична версия на „Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия“ с приложение форми на "Допълнително споразумение“ и „Индивидуални условия“.
 
Документите съдържат несъществени промени относно валидността на английската версия, както и коректно отразяване на номерацията на разпоредбите. В Индивидуалните условия към Допълнителното споразумение е добавен реквизит „Време на доставка“.
 
2. Образец на „Потвърждение за спазен ангажимент, пазарен сегмент ЦПДД“, който следва да бъде изпращан от търговските участници и е предвиден в глава IX „Организация на търговията на ЦПДД“, част от „Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент ЦПДД“.  
 
БНЕБ ЕАД напомня, че Допълнителните споразумения, които се подписват между търговските участници въз основа на сключени сделки на ЦПДД, следва да бъдат съгласно утвърдения типов образец. Изпращането на надлежно подписано утвърдено типово Допълнително споразумение, съдържащо коректно нанесени параметри за съответна сделка на ЦПДД, както и на попълнен образец за потвърждение на спазените ангажименти, e основание за Оператора на борсовия пазар да освобождава финансовите лимити на търговските участници.
 
Екипът на БНЕБ ЕАД остава на разположение за допълнителни въпроси във връзка с горепосочените документи.   

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act