IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

БНЕБ ЕАД прие промени в действащия пакет от правила на пазар "Ден напред"
 21.06.2017 17:58
Съобщения

Българска независима енергийна борса ЕАД прие промени в действащия пакет от  правила на пазар "Ден напред", както следва:
 
    • Правилата за работа на организиран борсов пазар (ПРОБП)
    • Правилата за сетълмент (ПС)
 
Промените в ПРОБП засягат:

Редуциране на риска от анулиране на борсова сесия в следствие от невъзможност за изчисляване на резултатите от съответната сесия до определеното в чл. 112 време.
В тази връзка промените в ПРОБП засягат чл. 113 и чл. 114, като срокът, след който операторът на борсовия пазар анулира борсовата сесия, е удължен от 14:00 ЦЕВ на 15:00 ЦЕВ.

Промените в ПС засягат:

Нови текстове
•    Точка 11 относно таксите за авизиране на банкови гаранции;
•    Раздел „Системно нарушение на задълженията за поддържане на обезпечение. Санкции“  - т. 31, т. 32, т. 33 и т. 34;
•    Точка 71 относно  списък „Неизрядни участници“.

Променени текстове
•    Премахване на текст от раздел „Системно нарушение на задълженията за разплащане. Санкции“  - т. 57, т. 58, т. 59 и т. 60;
•    Промени в точки 14.1, 20 и 63.3.

В съответствие с процедурата за изменение на правилата гореизложените изменения ще влязат в сила след изтичане на седемдневен срок от публикуването на настоящото съобщение.
 
Екипът на БНЕБ остава на разположение за въпроси и уточнения.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act