IBEX Base (05.03.2021) : 93.50 BGN, 75707.70 MWh, IBEX Peak (05.03.2021) : 98.23 BGN 41163.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.03.2021) : 88.77 BGN 34543.9 MWh

БНЕБ ЕАД прие промени в Правилата за поведение на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“
 09.08.2019 17:22
Съобщения

БНЕБ ЕАД прие промени в Правилата за поведение на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“, свързани с внедряването на новия метод за оповестяване на вътрешна информация от страна на пазарните участници чрез самостоятелно регистриране на важно за пазара съобщение (UMM). Промените ще влязат в сила на 19.08.2019г. Интернет приложението за централизирано публикуване на вътрешна информация е разработено с цел да подобри прозрачността на пазара и да улесни пазарните участници при публикуването на важни за пазара съобщения. Основните промени се изразяват в следното:
  • Промени в глава „Вътрешна информация“:
  • Въвеждат се допълнения към дефиницията за понятието „вътрешна информация“.
  • Промени в глава “Разкриване на информация”:
  • Въвеждат се пояснения, чрез които се разяснява, че публичното разкриване на информация е задължение на пазарните участници;
  • Публикуването на информация съгласно чл. 20.1 на интернет страницата на БНЕБ ЕАД има информативен характер за останалите ТУ, но не съставлява изпълнение на задълженията на ТУ по смисъла на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 във връзка с член 10, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 за разкриване на вътрешна информация на уебсайт на доставчик на услуги - платформа за разкриване на вътрешна информация;
  • Организираните пазари не са длъжни да предоставят услуга за изпълнение на задълженията на ПУ за оповестяване на вътрешна информация, нито пък са длъжни да наблюдават разкриването или не разкриването на подобна информация. Платформите за прозрачност могат да предоставят възможност на ПУ да изпълняват техните задълженията за оповестяване на вътрешна информация съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 чрез сключване на договор за предоставяне на услуги;
  • Прагът за докладване по отношение на инсталираната мощност на съоръженията се заменя с по-общата дефиниция на понятието „вътрешна информация“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1227/2011;
  • Информацията, която подлежи на публично разкриване, е детайлно разписана;
  • Въвеждат се насоки за регистриране на важно за пазара съобщение по новия метод съгласно „Инструкция за публикуване на вътрешна информация на интернет страницата на БНЕБ ЕАД“;
  • Въвежда се уточнението, че ТУ носи отговорност за пълнотата, точността и навременното предоставяне на информацията.
 
Ползването на новата система за разкриване на вътрешна информация става задължително за всички търговски участници, регистрирани на БНЕБ ЕАД на сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Търговските участници, които ще използват услугата, предоставена от БНЕБ ЕАД, трябва да представят надлежно попълнена Декларация за актуални данни за докладване.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act