IBEX Base (28.01.2021) : 107.35 BGN, 73177.60 MWh, IBEX Peak (28.01.2021) : 121.52 BGN 40961.9 MWh, IBEX Off-Peak (28.01.2021) : 93.17 BGN 32215.7 MWh

БНЕБ обявява дата за въвеждане в реална работа на ЦПДД
 14.10.2016 18:17
Съобщения

След близо едногодишна усилена работа „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД с удоволствие обявява, въвеждането в реалната работа на Централизирания пазар за двустранни договори /ЦПДД/ посредством Екран „Auctions”.
 
Като първи ден на реална търговия на Екран „Auctions” операторът обявява 24.10.2016 г. /понеделник/.
 
Въвеждането на Екран „Continuous trading” и екран „Hourly products” в реална работа се очаква да бъде реализирано през първата половина на месец ноември 2016 г.
 
Стартирането на ЦПДД в реална работа е сериозна крачка в процеса към либерализация на електроенергийния пазар в България.

Екипът на БНЕБ, разчитайки на подкрепата на регистрираните компании на пазара към момента на стартирането на ЦПДД, ще положи всички необходими усилия, за успешното стартиране на пазарния сегмент чрез създаването на доверие и принципи на функциониране в контекста на недискриминационност и прозрачност.

Във връзка с въвеждането на ЦПДД в реална работа, бихме искали да уведомим всички регистрирани и в процес на регистрация търговски участници, че за да бъдат допуснати да участват в търговията посредством Екран „Auctions” (24.10.2016 г.) следва до 19.10.2016 г. да са изпълнили следните изисквания:
 
  1. Да са заплатили първоначална такса за участие в случай, че не са членове на пазара ден напред*;
  2. Да са заплатили годишна такса за участие на ЦПДД за 2016 г. в размер на 1 666,67 лева /без ДДС/. За членове на пазара ден напред таксата за 2016 г. е в размер на 833,33 лева /без ДДС/*;
  3. Да са предоставили обезпечение за участие, под формата на банкова гаранция или депозит, което обезпечение да покрива минималното гаранционно обезпечение изисквано от БНЕБ и необходимия финансов лимит за подаване на оферти в съответствие с Правилата за работа на ЦПДД.
     
Екипът на БНЕБ обръща внимание на търговските участници, че минималното гаранционно обезпечение не се взима предвид при изчисляване на финансовия лимит на търговски участник.
 
В тази връзка, приканваме съответните търговски участници да представят банкова гаранция или депозит в сметка на БНЕБ на стойност, отразяваща търговската им стратегия.
 
Текстовете и условията на банковите гаранции, които ще бъдат приемани от БНЕБ като обезпечение са достъпни на интернет сайта на Оператора. 
 
Компаниите избрали форма на обезпечение - депозит, следва да представят обезпечение по следната банкова сметка:
 
IBAN: BG57 TTBB 9400 1527 0529 97
BIC КОД: TTBBBG22
БАНКА: Сосиате Женерал Експресбанк АД 
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД
 
Във връзка със задължението за докладване на данни съгласно чл. 8, параграф 1 от REMIT (Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2011 г.), БНЕБ прави следните уточнения:
 
  • Сделките сключени посредством Екран „Auctions”, според разбиранията на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) не влизат в обхвата на сделки сключени на организиран пазар. Предвид изложеното, БНЕБ няма задължение да предложи договор за докладването им. В съответствие с докладването по фаза 2 от REMIT, БНЕБ като страна по сделките ще предостави необходимата информация за докладването, както и индивидуален подход към участниците съобразно техните възможности за докладване.
     
  • Сделките сключени посредством Екран „Continuous trading” и Екран „Hourly products”, според разбиранията на ACER са сделки сключени на организиран пазар на електрическа енергия. Предвид изложеното, БНЕБ има задължение да предложи договор за докладване на съответните сделки в съответствие с чл. 6, параграф 1 от Регламента за изпълнение № 1348/2014 за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от REMIT. В изпълнение на гореспоменатото задължение, БНЕБ ще предостави услугата за докладване на данните от търговията посредством Екран „Continuous trading” и екран „Hourly products”.съгласно чл. 8, параграф 1 от REMIT, като предложи договор за това на всички заинтересовани търговски участници, преди старта на Екран „Continuous trading” и екран „Hourly products” предвиден за първата половина на месец ноември 2016 г.

*Всички такси относно регистрацията на ЦПДД, следва да бъдат платени по следната банкова сметка:
 
IBAN: BG78 UNCR 7000 1522 3562 42
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД

 
Екипът на БНЕБ остава на разположение за въпроси и допълнителна информация относно реалната работа на ЦПДД.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act