IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

БНЕБ обявява среднопретеглената годишна цена за базов товар за календарната 2016г.
 02.03.2017 16:05
Съобщения

С наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. се определят  условията и редът за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници. Съгласно чл.3, ал.2, т.2, вр. с ал.1  от Наредбата помощ може да бъде предоставена на предприятие, което е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, осъществяващо дейност/и в сектор/и, изложени на риск за неговата конкурентна позиция, поради разходите, произтичащи от разпределението на разходите за енергията от възобновяеми източници.
 
Съгласно т.4, вр. с т.3, б."Б", вр. с т.2 от Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2, т. 2 към Наредбата интензивността на електроенергията на предприятие се определя, като разходите за електроенергия на предприятието се разделят на Брутната добавена стойност на предприятието. От своя страна разходите за електроенергия на предприятие се определят, като се умножат крайната цена на електрическата енергия, включваща цената на електрическата енергия (среднопретеглената годишна цена за базов товар, определена от оператора на борсов пазар на електрическа енергия за предходната календарна година), средноаритметичните годишни специфични разходи на единица енергия за периода от 3 календарни години: за мрежови услуги, задължение към обществото и за балансиране, като се добавят и пълните разходи за финансова подкрепа за електроенергия от възобновяеми източници, които биха били прехвърлени на предприятието при липса на помощта по Наредбата.
 
Въз основа на гореизложеното и на основание т.4, вр. с т.3, б."Б", вр. с т.2 от Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2, т. 2 за изчисляване на брутната добавена стойност и интензивността на електроенергията на равнище предприятие към НАРЕДБА № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, операторът на борсовия пазар на електрическа енергия определя следната среднопретеглена годишна цена за базов товар за календарната 2016 година: 67.29 лв./МВч.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act