IBEX Base (06.07.2020) : 59.82 BGN, 48489.40 MWh, IBEX Peak (06.07.2020) : 72.02 BGN 26225.7 MWh, IBEX Off-Peak (06.07.2020) : 47.63 BGN 22263.7 MWh

БНЕБ прие промени в действащия пакет от правила
 17.05.2016 12:31
Съобщения

Българска независима енергийна борса ЕАД прие промени в действащия пакет от  правила, както следва:
 
    Правилата за работа на организиран борсов пазар (ПРОБП)
    Правилата за сетълмент (ПС)
 
Промените в ПРОБП засягат:
Процедурата за регистрация – изменени са т. 23 и т. 25, които въвеждат срокове по отношение на подписването на договор за участие и заплащане на приложимите такси.
Електронната система за търговия – добавена е т.  52., чрез която се въвежда възможността за активиране на допълнително портфолио.
Подаване на оферти по служебен път - изменена е т. 70, като добавените текстове дават повече яснота относно процедурата при въвеждане на оферта от оператора.
Промени, произхождащи от електронната системата за търговия и алгоритъма за изчисляване на клиринговите цени:
    • Т. 98. Въвежда се нова точка във връзка с възможността за анулиране на оферта на ТУ, ако тя възпрепятства успешното протичане на процеса по изчисляване на клиринговата цена или разпределяне на търгуваните обеми за пазарната зона на Р. България.
    • Т. 108 Промените са в съответствие с фактическата ситуация, при която е установена липса на търсене или предлагане. Тогава не се формира клирингова цена за съответния интервал на доставка и търгуваното количество е равно на нула.
    • Т. 112 Приложимите срокове са променени, в съответствие с реалната ситуация.
    • Т. 113 Промяната въвежда максимално допустим срок на закъснение на резултатите от страна на PCR обединението и алгоритъма EUPHEMIA.
    • Т. 114 и т. 115, разпоредбите описват действията, които се предприемат от страна на оператора при липса на резултати от търговията до крайният срок определен в съответствие с т. 113
.
Промените в ПС засягат:
Изчисляване на обезпечения - т. 11 и т 15 Направени са промени в текста с цел внасяне на яснота относно механизма, по който се изчисляват обезпеченията на търговските участници на дневна база.
Освобождаване на обезпечение - т. 27 намален е срокът за частично освобождаване на обезпечения от един месец на двуседмичен период (т. 27.1).
 
В съответствие с процедура за изменение на правилата, гореизложените изменения ще са в сила в седемдневен срок след публикуването на настоящото съобщение.
 
Екипът на БНЕБ остава на разположение за всякакви въпроси.
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act