IBEX Base (05.03.2021) : 93.50 BGN, 75707.70 MWh, IBEX Peak (05.03.2021) : 98.23 BGN 41163.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.03.2021) : 88.77 BGN 34543.9 MWh

Българска Независима Енергийна Борса ЕАД стартира първата реална тръжна сесия на пазара ден напред
 05.01.2016 17:47
Съобщения

След близо едномесечна успешна тестова работа на борсовия пазар на електрическа енергия,  „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира първата реална тръжна сесия на пазара ден напред на 19.01.2016 г. /вторник/. Денят на физическата доставка на търгуваната електрическа енергия ще е 20.01.2016 г.
 
Стартирането на пазара ден напред в реална работа е следващата сериозна крачка в процеса по преминаване към пълна либерализацията на електроенергийния пазар в България. БНЕБ, заедно с подкрепата на всички регистрирани компании на пазара към момента на стартирането му, ще предприеме всички необходими мерки, за да се реализира успешно либерализацията у нас.
Във връзка с въвеждането на борсовият пазар на електрическа енергия в реална работа, бихме искали да уведомим всички регистрирани и в процес на регистрация търговски участници, че за да бъдат допуснати до участие в първата реална борсова сесия (19.01.2016 г.) следва до 14.01.2016 г. да са изпълнили следните изисквания:
 
1.       Да са заплатили първоначална такса за участие;
2.       Да са заплатили годишна такса за участие на борсовия пазар (за участници регистрирани по Тарифа I);
3.       Да са предоставили първоначалните обезпечения, в съответствие с Приложение 2 от предоставения и подписан Договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия *.
Екипът на БНЕБ обръща внимание на търговските участници с минимално обезпечение, че изискваното обезпечение, след първата търговска сесия, ще се изчислява ежедневно в съответствие със стойността на реализираната нетна покупка за шестдневен период и ще бъде необходимо условие за допускане до участие във всяка тръжна сесия. В тази връзка и с цел избягването на необходимостта от увеличение на размера на обезпечението след първите търговски сесии, приканваме съответните търговски участници да представят банкова гаранция или депозит в сметка на БНЕБ** на стойност, отразяваща търговската им стратегия.
Екипът на БНЕБ остава на разположение за въпроси и допълнителна информация относно реалната работа на борсовия пазар.
 
Желаем на всички новата 2016 г. да донесе много здраве, успехи и работещ пазар ден напред!
 
*
Текстовете и условията на банковите гаранции, които ще бъдат приемани от БНЕБ като обезпечение ще бъдат достъпни на интернет сайта на компанията на 05.01.2015 г.
Компаниите избрали форма на обезпечение - депозит, следва да представят съответното обезпечение по следната банкова сметка:
 
**
IBAN: BG79 UNCR 7000 1522 4935 76
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act