IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

До всички търговски участници в сегмент ЦПДД
 21.06.2018 13:58
Съобщения

Уважаеми търговски участници,

Във връзка с нарастващия интерес към организирания борсов пазар, сегмент ЦПДД, както и във връзка със зачестили съобщения относно несъответствия при изпълнение на сключени сделки, бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Правилата за търговия на ЦПДД, екран „Търгове”:
  • Подписвайки СДППЕЕ, всеки Търговски участник се съгласява, че за всяка сделка за покупко-продажба на електрическа енергия, сключена между страните, количеството, цената и предварително заложените условия относно разплащания, гаранционни обезпечения и неустойки, ще се отразяват в Индивидуалните условия към Допълнително споразумение (чл. 42);
  • Търгове за покупка/продажба се инициират при публично оповестени условия (чл. 103), валидни за всички търговски участници, избрали да участват в тях;
  • Публично оповестените условия на търговете са условия за изпълнение на всяка сключена сделка, и се отразяват изрично в подписваните допълнителните споразумения (ДС) между търговските участници (чл. 162);
  • ДС по сключена сделка между търговските участници се подписват в срок до 3 работни дни след сключване на сделката (чл. 76) и се изпращат сканирани на борсовия оператор от всяка от страните по сделката;
  • В случай на изискуеми обезпечения за плащане (чл. 148), същите се предоставят в срок до 3 работни дни след подписване на ДС (чл. 128);
  • Обезпечения могат да се предоставят под формата на банкови гаранции, парични депозити или комбинация от тях;
  • Освобождаване на финансови лимити се извършва само след едновременно изпълнение на две условия - подписване на ДС и предоставянето на изискуемите обезпечения, което се потвърждава писмено от всяка от страните по сделката (чл. 77). Потвърждение за изпълнен ангажимент (подписано ДС и предоставено обезпечение) се изпраща сканирано от всяка от страните по сделката на борсовия оператор;
  • Участието в търгове, инициирани на екран „Търгове” от ЦПДД, следва да се базира на собствена оценка на приемливостта на обявените продукти и условия за изпълнение на доставките в случай на класиране и сключване на сделка.
Напомняме, че спазването на Правила за работа на организирания борсов пазар, сегмент ЦПДД, е гаранция за прозрачност на борсовата търговия и равнопоставеност от всички търговски участници.

Въпреки че участието в организирания борсов пазар на повече търговски участници, освен посочените в чл. 100, ал. 4 от ЗЕ, е доброволно, то ще има благоприятно влияние за развитието на пазара в страната.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act