IBEX Base (24.11.2020) : 96.64 BGN, 60460.80 MWh, IBEX Peak (24.11.2020) : 109.86 BGN 33885.2 MWh, IBEX Off-Peak (24.11.2020) : 83.42 BGN 26575.6 MWh

Информация относно задълженията за докладване съгласно EMIR - 26.10.2016
 26.10.2016 16:36
Съобщения

Във връзка с постъпили запитвания от страна на пазарните участници, регистрирани на Централизирания пазар за двустранни договори (ЦПДД), и от страна на дружествата, които имат желание да се регистрират на ЦПДД, БНЕБ ЕАД предоставя следната информация по отношение на задълженията за докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR):
 
Регламент EMIR, който има за цел да укрепи надзорната рамка на финансовия сектор на Европейския съюз и да намали риска и остротата на бъдещи финансови кризи, предвижда задължения за докладване на транзакции, произтичащи от "финансови инструменти" и "договори за деривати", сключвани от участниците на пазарите.
 
Съгласно определението в член 2 (5) на EMIR "договор за деривати" в рамките на финансовите инструменти означава финансов инструмент, както е посочено и в точки 4 до 10, раздел В от приложение I (Списък на финансови инструменти) към Директива 2004/39/ЕО (MiFID), и приложен съгласно членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 1287/2006.
 
Съгласно определението в член 4 (15) от MiFID:
Mногостранна търговска система“ (МТС) означава многостранна система, управлявана от инвестиционен посредник или пазарен оператор, която обединява многобройни интереси на трети лица за покупката и продажбата на финансови инструменти — в рамките на системата и в съответствие с недискреционни правила — по начин, който има за резултат договор в съответствие с разпоредбите на дял II.
Регулиран пазар“ означава многостранна система, управлявана и/или администрирана от пазарен оператор, която обединява или улеснява обединяването на многобройни интереси на трети лица за покупката и продажбата на финансови инструменти — в рамките на системата и в съответствие с нейните недискреционни правила — по начин, който има за резултат договор по отношение на финансовите инструменти, приемани за търговия съгласно нейните правила и/или системи, и който има разрешение и функционира регулярно в съответствие с разпоредбите на раздел III.
 
БНЕБ ЕАД организира и администрира Пазар ден напред и ЦПДД в съответствие с издадена лицензия от Комисията за енергийно и водно регулиране за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“, на които пазари се сключват сделки с физическа доставка.
 
Предвид изложеното сделките, сключени на пазарните сегменти, част от борсовия пазар, администриран от БНЕБ ЕАД, съгласно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО (MiFID) не представляват финансови инструменти и не принадлежат към категорията "договор за деривати", според Регламент (ЕС) № 648/2012 (EMIR). Същевременно отделните пазарни сегменти, управлявани и администрирани от БНЕБ ЕАД, не отговарят на определенията за „многостранна търговска система“ - МТС, предмет на разпоредбите на MiFID.
 
Въз основа на гореизложеното, БНЕБ ЕАД и пазарните участници, регистрирани като участници на пазарните сегменти, администрирани и организирани от БНЕБ ЕАД, нямат конкретни задълженията за докладване на сделки и транзакции, както и други задължения, попадащи в обхвата на EMIR.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act