IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

Консултация от страна на всички НОПЕ
 20.02.2017 10:41
Съобщения

              В съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (Регламент (ЕС) 2015/1222, CACM), номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ), където е било необходимо с представители на ОПС (Операторите на преносни системи), на 14.02.2017 г.  внесоха при всички регулаторни органи следните предложения за правила и условия или методологии:
 • Предложение за алгоритъм за обвързване на цените и алгоритъм за съгласуване при непрекъсната търговия (предложение за алгоритъм), включващи общ набор от изисквания за алгоритъм за обвързване на цените (предложение за алгоритъм за пазар ден напред) и алгоритъм за съгласуване при непрекъсната търговия (предложение за алгоритъм за пазар в рамките на деня), в съответствие с чл. 37 (4) от CACM;
 • Предложение относно продукти, които могат да бъдат взети предвид от НОПЕ в процедурата на единното свързване на пазарите за ден напред и в рамките на деня в съответствие с чл. 40 (3) и чл. 53 (4) от CACM;
 • Предложение за резервна методика за спазване на задълженията, посочени съответно в чл. 39 и чл. 52 от CACM, в съответствие с чл. 36 (3) на CACM;
 • Предложение за хармонизирани максимални и минимални клирингови цени, които трябва да бъдат прилагани във всички тръжни зони, участващи в единното свързване на пазарите за ден напред и пазарите в рамките на деня, в съответствие с чл. 41 (1) и чл. 54 (1) от CACM.
Тези предложения са резултат от консултация проведена съгласно чл. 9 от CACM, която продължи от 03.11.2016 г. до 02.12.2016 г. Работна среща на представители на участниците в консултацията се проведе на 14.11.2016 г., в сътрудничество с преносните оператори.

 В съответствие със CACM, до 18 месеца след влизането в сила на Регламента (т.е. до 14.02.2016 г.), предложенията бяха внесени до всички регулаторни органите на страните членки.
Предложенията получени от участниците, в резултат от проведените консултации, бяха надлежно отразени. Оправдателния документ описва до каква степен и по каква причина предложенията на участниците бяха (или не бяха) приети във финалните документи.
 
Методиките са изготвени и одобрени от всички НОПЕ чрез Комитета на всички НОПЕ, организация на всички НОПЕ за обсъждане и улесняване на внедряването на изискванията на CACM, в сътрудничество със съответните преносни оператори и съгласно CACM.
В случай, че имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас: consultation@nemo-committee.eu. 
 
Приложени документи:

Финални предложения внесени до съответните регулаторни органи:

 • Предложение за алгоритъм, включващ изискванията за ден напред и в рамките на деня;
 • Предложение за продукти;
 • Предложение за резервна методика;
 • Предложение за хармонизирани максимални и минимални цени.
 
Свързани материали:

 • Публично описание на алгоритъма Euphemia;
 • Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (Регламент (ЕС) 2015/1222, CACM).
Работна среща свързана с консултациите:
 • Презентация на Комитета на всички НОПЕ
 • Презентация на ENTSO-E
 • Работна среща - Q&A
Предложения от страна на участниците в консултациите
 • Отговори на участниците
 • Оправдателен документ

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act