IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Правила за работа на пазарен сегмент “В рамките на деня”
 17.01.2018 17:38
Съобщения

Уважаеми търговски участници,

БНЕБ ЕАД работи усилено за стартиране на новия пазарен сегмент – пазар „В рамките на деня“, което се очаква да завърши през втората половина на месец февруари 2018 г.

В тази връзка, БНЕБ ЕАД предприе преструктуриране на Правилата за работа на борсов пазар, целящо включването на Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Този процес доведе и до някои промени в Правилата за сетълмент, Правилата за поведение на борсов пазар, както и в някои образци на документи използвани до този момент единствено за пазар „Ден напред“.
За ваше улеснение и с цел постигането на по-голяма прозрачност, яснота и информираност, всички документи касаещи работата на пазарните сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ са обединени в единна структура, която има следния вид:

 
Str1
Новото в илюстрираната по-горе структура, е приравняването на всички правила за работа на съответните пазарни сегменти, както и техните приложения, като приложения на основните Правила за работа на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“.
Промените направени в съществуващите правила и документи, освен тези които са от чисто редакционен характер, са както следва:

1.     Правила за работа на борсов пазар:
 
Освен промените от редакционен характер, е осъществено разделяне не документа на основна част (понятия, дефиниции, норми и процедури) обща за двата разглеждани пазарни сегмента и специални части, описващи работата и процеса на търговия на всеки отделен сегмент. В основната част на документа са оставени главите „Основни положения“, „Членство“, „Отстраняване и изключване от борсовия пазар. Оттегляне“, „Търговия“ (с препратки към съответните специални части), „Цени и сетълмент“, „Контрол и поведение“, „Форсмажор“, „Информация“ и „Допълнителни разпоредби“. В специални части са поместени съответно главите „Търговия,“ и „Осъществяване на сделки“. В „Правилата за работа на борсов пазар, сегмент „Ден напред““ има единствено редакционни промени, докато „Правилата за работа на борсов пазар, сегмент „В рамките на деня““ са изцяло нови.
 
2.    Правила за сетълмент:


В Правилата за сетълмент са извършени следните (освен редакционни) промени:
2.1.       Нов чл.12.2 отнасящ се до валидността на банковата гаранция;
2.2.       Чл. 14 – включване на сегмента пазар „В рамките на деня“;
2.3.       Чл. 25 - включване на сегмента пазар „В рамките на деня“;
2.4.       Чл. 27 - включване на сегмента пазар „В рамките на деня“;
2.5.       Чл. 31 - включване на сегмента пазар „В рамките на деня“;
2.6.       Чл. 34-36 - включване на сегмента пазар „В рамките на деня“;
2.7.       Чл. 49 отпада поради перифразиране на чл. 48 и чл.49;
2.8.       Чл. 50 и 51 – нови на мястото на чл.51, 52, 53;
2.9.       Чл. 58 - включване на сегмента пазар „В рамките на деня“;
2.10.     Чл. 64-66 – отпадат;
2.11.     Чл. 69-71 – отпадат, тъй като са вече част от Правила за работа на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“.
 
3.    Правила за поведение на борсов пазар:

В Правилата за поведение са извършени следните (освен редакционни) промени:
3.1.       Чл. 22 – промяна на минималната мощност, продиктувана от необходимост от придържане към разпоредбите на чл. 15 от Регламент 543/2013;
3.2.       Обединяване и съществени промени в глави „Дисциплиниращи действия“ и „Процедури за разследване на нарушения и налагане на дисциплиниращи действия“, продиктувани от необходимостта от спазване на параграф 31 от Общите положения на Регламент 1227/2011, определящи, че налагането на санкции следва да се прилага единствено по местното законодателство. Т.е. ако такива санкции не са предвидени в законодателството и за санкционираща страна не е определена БНЕБ ЕАД, то съществуващите текстове в Правилата са изцяло неприложими.

 
Във връзка с горните изменения на правилата, Борсовият Оператор приканва всички заинтересовани страни да изпращат становища, мнения и предложения на електронен адрес operations@ibex.bg или на адреса на БНЕБ ЕАД не по-късно от сряда, 31.01.2018 г. включително

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act