IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

Правила за работа на организиран борсов пазар и Правила за работа на пазарен сегмент “В рамките на деня”
 19.02.2018 18:36
Съобщения

Уважаеми търговски участници,

БНЕБ приключи успешно подготовката за стартиране на новия пазарен сегмент – пазар „В рамките на деня“. В резултат на публикувания на 17.01.2018 г. работен вариант на пакета от промени в съществуващите Правила за работа на организиран борсов пазар, заедно с представянето на Правила за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“, както и благодарение на вашите предложения и становища, БНЕБ прие промени в следните Правила:  

1.    Правила за работа на организиран борсов пазар:
Освен промените от редакционен характер е осъществено разделяне на документа на основна част (понятия, дефиниции, норми и процедури), която е обща за двата разглеждани пазарни сегмента „Ден напред“ и „В рамките на деня“, и специални части (Приложения), описващи работата и процеса на търговия на всеки отделен пазарен сегмент.
 
В допълнение към Правила за работа на организиран борсов пазар са направени и следните съществени промени:
a.    Чл. 13.6. – обединяване на отговорниците за сетълмент и обезпечение, като се премахва отговорника за фактуриране. Промяната е с цел съобразяване с фактическото положение.
b.    Чл. 13.11 –  чл. 13.15 - добавяне на информация, която трябва  задължително да  присъства в Заявлението за регистрация на борсов пазар;
c.    Глава III – промяна в наименованието с цел прецизиране и отразяване на описаните етапи;
d.    Чл. 33 – въвеждане на краен срок за уведомление относно допуснато нарушение;
e.    Чл. 34 – въвеждане на краен срок за възстановяване на достъпа до търговската система след отстраняване на нарушението;
f.     Чл. 35 – въвеждане на краен срок за уведомление за отстраняване на обстоятелствата преди преминаване към изключване;
g.    Чл. 36 – въвеждат се действия при повторност на нарушението или при невъзможност за саниране;
h.   Чл. 39 и чл. 40  - въвеждане на известяване на всички регистрирани търговски участници, както и на ЕСО ЕАД, при отстраняване и изключване на търговски участник;
i.   Чл. 55 – промяна на обхвата на представителите на търговския участник, които да могат да имат признат (валиден) обмен на информация с Оператора. Целта на промяната е съобразяване с фактическото положение.
 
2.    Правила за работа на борсов пазар, сегмент „Ден напред“ ( Приложение № 1) към Правилата за работа на организиран борсов пазар. В тях освен редакционни промени са направени и следните промени, касаещи работата на пазарния сегмент:
a.   Чл. 22 – премахване на необходимостта от допълнително потвърждение от страна на участника в случай на служебно въведена от Оператора оферта при технически проблеми с цел опростяване на процедурата;
b.  Чл. 66 – приемане на служебно определени клирингови цени при невъзможност от страна на PCR обединението и алгоритъма EUPHEMIA да завърши калкулацията на клиринговите цени и търгуваните количества до 15:00 CET (16:00 EET) с цел недопускане на липса на данни за свързани дейности (напр. определяне на пределни цени на балансираща енергия).
 
3.    Правилата за работа на борсов пазар, сегмент „В рамките на деня“ (Приложение № 2) са изцяло нови правила към Правила за работа на организиран борсов пазар.
  
4.    Правила за сетълмент на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ (Приложение 3) към Правилата за работа на организиран борсов пазар съдържат освен редакционни промени  и следните изменения, касаещи дейностите по сетълмент и управление на риска:
a.    Чл. 11.1 и чл.12.2 – намаляване наполовина на срока на изтичане на банковата гаранция, през който тя не се взима предвид при изчисляване на обезпечението;
b.    Чл.31 – чл. 33 – Премахване на понятието системност и определяне на повторяемост при налагане на неустойка със санкционен характер при неспазване на задължението за поддържане на обезпечение;
c.    Чл.52 – чл. 54 – Премахване на понятието системност и определяне на повторяемост при налагане на неустойка със санкционен характер при неспазване на задължението за плащане;
 
5.    Правила за поведение на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ (Приложение 4) към Правилата за работа на организиран борсов пазар. В тях освен редакционни промени са направени и следните промени, касаещи дейностите по пазарен надзор:
a.    Чл. 22 – промяна на минималната мощност е продиктувана от необходимост от придържане към разпоредбите на чл. 15 от Регламент 543/2013;
b.    Промени в глави „Дисциплиниращи действия“ и „Процедури за разследване на нарушения и налагане на дисциплиниращи действия“ заради параграф 31 от Общите положения на Регламент 1227/2011.

Всички променени Правила, както и свързаните с тях промени в Договори и Заявления са публикувани на сайта на БНЕБ.

Промените в Правилата влизат в сила в 7 (седем) дневен срок от публикуването им, а именно на 26.02.2018 г.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act