IBEX Base (19.01.2021) : 134.26 BGN, 73339.70 MWh, IBEX Peak (19.01.2021) : 147.86 BGN 40949.6 MWh, IBEX Off-Peak (19.01.2021) : 120.66 BGN 32390.1 MWh

Представяне на преработените Предложения за условията и реда или методиките съгласно Регламент CACM
 14.11.2017 19:25
Съобщения

В понеделник на 13 ноември 2017 г. Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) подадоха преработени предложения за следните условия или методики в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (CACM):

  • Предложение относно продукти, които могат да бъдат взети предвид от НОПЕ в процедурата на единното свързване на пазарите за ден напред и в рамките на деня:
  • Предложение за алгоритъм за обвързване на цените и алгоритъм за съгласуване при непрекъсната търговия, включващи общ набор от предложения от ОПС и НОПЕ:
  • Предложение за резервна методика:
Съгласно Регламент CACM, всички Национални регулаторни органи (НРО) имат два месеца да одобрят или отхвърлят предложенията.

Преработените предложения за условията и реда или методиките са изготвени и одобрени от всички НОПЕ чрез Комитета на всички НОПЕ и в сътрудничество с Операторите на преносните системи (ОПС) въз основа на исканията за промяна, получени от NEMO през август 2017 г. и изпратени от всички НРО в съответствие с Регламента CACM.

НОПЕ не представиха преразгледано предложение за максимални и минимални клирингови цени, тъй като това беше поискано към АСРЕ (Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори) от страна на всички НРО през лятото. 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act