IBEX Base (28.10.2020) : 72.24 BGN, 49841.00 MWh, IBEX Peak (28.10.2020) : 85.05 BGN 26989.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.10.2020) : 59.42 BGN 22852.0 MWh

Промени в Правилата за работа на ЦПДД, влизащи в сила от 09.01.2018
 02.01.2018 17:55
Съобщения

Уважаеми търговски участници,
 
Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД прие промени в Правилата за работа на централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.
 
Измененията са в резултат на промените в Закона за енергетиката, гласувани от Народното събрание на 13.12.2017 г. и публикувани в Държавен вестник бр. 102 от дата 22.12.2017 г., с които се въвежда задължението сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, сключвани от производители на електрическа  енергия с обща инсталирана мощност над 5 МВ, да се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия, считано от 01.01.2018 г. Всички изпратени на 29.12.2017 г. становища и съдържащите се в тях коментари и предложения бяха внимателно разгледани от екипа на БНЕБ ЕАД. Правилата влизат в сила от 09.01.2018 г.
 
В допълнение, БНЕБ ЕАД съобщава, че публикува и двуезична версия (на български и английски език) на Стандартизирания договор за покупко-продажба на електрическа енергия с цел улеснение на търговските участници.
 
Екипът на БНЕБ

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act