IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Промени в Правилата за сетълмент, в сила от 19.06.2019 г.

 06.06.2019 12:50
Съобщения

     С цел въвеждане на подобрения и яснота в текстове в действащите Правила за сетълмент, възникнали като необходимост в процеса на работа, както и за минимизиране на риска от сключване на финансово необезпечени сделки на пазарни сегменти „Ден напред” и „В рамките на деня”, БНЕБ ЕАД прие нова версия на Правила за сетълмент на пазарни сегменти „Ден напред” и „В рамките на деня”. Основните промени се изразяват в следното:

 • Промени в глава „Основи положения“:
  • Забранява се сключването на необезпечени сделки на пазарните сегменти ПДН и ПРД;
 • Промени в глава „Обезпечения“:
  • Въвежда се дефиниция за „налично“ и „изискуемо“ обезпечение: Наличното обезпечение е предоставеното под формата на банкова гаранция и/или  сума по сметка, изискуемото обезпечение се определя спрямо реалните резултати от търговската сесия в системата CASS;
  • Наличното обезпечение на ТУ, възнамеряващи да реализират покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени,  трябва да е по-високо от общото задължение на ТУ към БНЕБ ЕАД (общото задължение включва всички задължения за плащане и най-високата стойност на задължението, което оферта може да породи).
  • Въвежда се изискване преди поредица от нефинансови дни, наличното обезпечение на ТУ, възнамеряващи да реализират покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени да е по-високо от Нетното генерирано задължение към Оператора през нефинансовите дни;
  • При неизпълнение на изискването за изискуем размер на наличното обезпечение, БНЕБ ЕАД налага санкции при всяко нарушение като увеличава такса сетълмент и/или налага извънредно обезпечение и/или ограничава достъпа на ТУ и анулира наличните оферти, ако са високорискови за провеждането на борсовата търговия;
  • При неизпълнение на изискването за изискуем размер на изискуемото обезпечение, БНЕБ ЕАД налага санкции при всяко нарушение като увеличава такса сетълмент и/или ограничава достъпа на ТУ и анулира наличните оферти, ако са високорискови за провеждането на борсовата търговия;
  • Периодът на продължителността на наложените санкции е намален от шест месеца на един месец;
  • При освобождаване на обезпечение отпада изискването за разлика от 25% от налично /изискуемо обезпечение за период от поредни пет дни;
  • Изискуемото обезпечение при регистрацията на нов ТУ е равно на минималното изискуемо обезпечение;
 • Промени в глава „Предоставяне на информация“:
  • Въвежда се пояснения на правата на лицата, отговарящи за сетълмент и обезпечения на съответния ТУ, а именно: имат право да заявяват разпределение на обезпечението между пазарните сегменти, оперирани от БНЕБ ЕАД; имат право да заявяват освобождаване на наличното обезпечение; задължени са да се информират относно размера на изискуемото обезпечение в съответната платформа;
  • ТУ трябва да предоставят линк към мястото, където са публикувани годишния финансов отчет и годишния доклад или да прeдоставят копие от тях, в случай че не са публично достъпни;
 • Промени в глава „Разплащания“:
  • Поясняват се сроковете за разплащания при реализирани сделки за продажба на пазарен сегмент ПРД за отстраняване на допусната неточност;
 • Други промени:
  • Предоставянето на информация по т.9 e преместено в Глава V „Предоставяне на информация“;
  • Разменят се местата на Глава „Фактуриране“ и Глава „Разплащания“;
  • Въвеждат се термините „Нетно генерирано задължение към Оператора“ и „Финансови задължения“
 
Промените в Правилата за сетълмент влизат в сила от 19.06.2019 г.


18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act