IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Промени в Правилата на ЦПДД
 29.12.2017 16:51
Съобщения

Уважаеми търговски участници,

БНЕБ ЕАД благодари за бързата реакция относно искането за предоставяне на становища от заинтересованите страни по публикувания от борсовия оператор проект на промени в правилата за работа на сегмент ЦПДД.

БНЕБ ЕАД напомня, че кратките срокове за промяна на правилата бяха продиктувани от промените в Закона за енергетиката, гласувани от Народното събрание на 13.12.2017 г. и публикувани в Държавен вестник бр. 102 от дата 22.12.2017 г., с които се въвежда задължението сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, сключвани от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW, да се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия, считано от 01.01.2018 г.

БНЕБ ЕАД ще вземе под внимание всички препоръки и коментари от страните, като ви информира относно най-съществените промени в Правилата:
  • Намаляване на размера на финансовите лимити и уеднаквяването им за всички екрани на търговия;
  • Финансовите лимити се освобождават при сключване на сделка;
  • БНЕБ ЕАД не е страна по сделките, сключени на Екраните на ЦПДД;
  • Стандартизиране на условията по сделки, сключени на екрани „Непрекъсната търговия“ и „Часови продукти“;
  • Въвеждане на механизъм за автоматично съпоставяне на оферти и сключване на сделки (Auto-matching) на екрани „Непрекъсната търговия“ и „Часови продукти“;
  • Въвеждане на „Сесия за подаване на оферти“ на екран „Непрекъсната търговия“, при която търговските участници имат възможност да подават оферти за покупка и/или продажба, които се класират автоматично, но не се сключват сделки;
  • „Списък допустими контрагенти“ е валиден за всички екрани за търговия на ЦПДД;
  • Инициаторите на търгове са видими;
  • Условията на търга се определят от съответния инициатор.
Борсовият оператор планира да публикува новите Правила за работа на организиран борсов пазар на ЕЕ, сегмент ЦПДД, на 02.01.2018 г.

Екипът на БНЕБ ЕАД остава на разположение за получаване на допълнителни коментари и становища от всички заинтересовани страни във връзка с новите правила, като ще предприеме всички предвидени в правилата и в нормативните актове действия, за да предложи най-добра и удовлетворяваща всички страни организация на търговията на борсов пазар на електрическа енергия. 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act