IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Проект за промяна в Правилата за работа на ЦПДД, 12.06.2017
 12.06.2017 16:13
Съобщения

Във връзка с една от основните цели на БНЕБ, а именно – развитието на прозрачен, недискриминационен и ликвиден Централизиран пазар за двустранни договори, дружеството публикува проект на Правила за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори. Промените в посочения документ целят по-голяма сигурност по отношение на доставките и плащанията при сключване на сделки за покупко-продажба на електрическа енергия, стандартизация на условията по разплащане и подобряване на условията за участие. Основните изменения на Правилата се изразяват в:

  1. БНЕБ става страна по всички сделки, сключени на ЦПДД.
  2. Механизмът за изчисляване на изискуемите гаранционни обезпечения за участие (финансовите лимити) се променя в полза на Търговските участници.
  3. Операторът интегрира приложение, чрез което всеки Търговски участник ще разполага със съответния достъп до наличните, блокирани и свободни финансови лимити.
  4. Стандартизират се всички условия по представяне на гаранционни обезпечения, разплащания и неустойки.
  5. Интегрира се нов механизъм за провеждане на търгове посредством организация на рундове.
 
БНЕБ ЕАД моли всички заинтересовани страни да представят становища относно внесените предложения в срок до 20.06.2017 г.. включително на следния електронен адрес: auctions@ibex.bg.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act