IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Промяна в Правилата за сетълмент на пазар "Ден напред", в сила от 16.11.2017
 08.11.2017 16:37
Съобщения

Във връзка с внедряването на нова система за клиринг и сетълмент CASS /Clearing and Settlement System/ Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД прие промени в Правилата за сетълмент.

Промените са свързани с:

  • Добавяне на нова т.6, поясняваща начина на работа на системата;
  • Промяна на Глава II „Обезпечения“, раздел „Изчисляване на стойността”, и т.65.2, предоставящи актуален детайлизиран опис на методологията на изчисляване на обезпечението в САSS;
  • Премахване на текста по т.18 относно ежедневното уведомяване на търговските участници за необходимото обезпечение за следващ работен ден;
  • Добавяне на нова т.27.3, която изисква погасяване на текущи задължения при освобождаване на обезпечение;
  • Добавяне на нови текстове в т.32 и т.55, които предвиждат срок за установяване от БНЕБ ЕАД на извършени от страна на търговските участници системни нарушения;
  • Промяна на т.31 и т.54 по отношение на размера на санкцията при нарушение на задълженията за разплащане.
 
В съответствие с процедурата за изменение на правилата, гореизложените изменения ще влязат в сила след изтичане на седемдневен срок от публикуването на настоящото съобщение.

Екипът на БНЕБ ЕАД остава на разположение за въпроси и уточнения.

София
08.11.2017 г.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act