IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

Рехабилитация на ВЕЦ Сестримо
 02.08.2019 09:01
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20  от Правила за поведение на борсов пазар (ППБП), с настоящото НЕК ЕАД информира за настъпили промени в работата на съоръжение, контролирано от НЕК ЕАД
 
ВЕЦ Сестримо
 


 
Начало и край на събитието: 22.07.2019÷22.11.2020
Продължителност на събитието: 16 месеца
Вид на събитието: Планово
Причината за събитието: Рехабилитация
Наименование и EIC на пазарния участник: НЕК ЕАД ; EIC: 32X001100100318U
Инсталирана мощност в централата в MW: 240
Налична мощност в централата в MW: 120
Засегната мощност в централата в MW: 120
Тип гориво: Вода
 


18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act