IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Сделки на пазарен сегмент „В рамките на деня“
 24.04.2020 17:15
Съобщения

Уважаеми търговски участници,
 
Присъединяването на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) към Единния европейски пазар „В рамките на деня“ - Single Intraday Coupling - SIDC (с предишно наименование XBID) доведе до многократно увеличение на ликвидността и дълбочината на пазара, което предостави по-голям брой възможности за сключване на сделки от страна на търговските участници.
 
Въпреки изброените по-горе предимства, за пореден път БНЕБ обръща внимание на важна промяна, която настъпи непосредствено след присъединяването ни към SIDC, а именно  - липсата на възможност за анулиране на сделки (Mistrade).
 
Поради тази причина, една от предвидените промени в Правилата за работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“, които БНЕБ предлага чрез представения пред Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проект на Правила за работа на организиран борсов пазар, е премахването на всички разпоредби, регламентиращи процедурата по анулиране на сделки.
 
Важно е да се посочи, че функционалностите „Warning preference“, „Limit preference“ и „Highest quantity“ минимизират риска от допускането на технически грешки при подаване на оферти, като борсовият оператор винаги акцентира върху тяхното приложение по време на обученията за работа с електронната система за търговия (ЕСТ). Чрез подходящата настройка на цитираните функционалности всеки отговорник за търговия може да ограничи възможността за сключване на сделки на екстремални цени, като ЕСТ ще предупреди търговския участник при опит за подаване на оферта извън зададените ценови или количествени нива или въобще няма да допусне подаването на съответната оферта.
 
Вследствие на гореизложеното, БНЕБ отново призовава всички активни участници на пазарен сегмент „В рамките на деня“ да бъдат отговорни и внимателни, когато търгуват и да използват защитите, които им предоставя ЕСТ.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act