IBEX Base (28.01.2021) : 107.35 BGN, 73177.60 MWh, IBEX Peak (28.01.2021) : 121.52 BGN 40961.9 MWh, IBEX Off-Peak (28.01.2021) : 93.17 BGN 32215.7 MWh

Становище относно отстраняване/изключване на Търговски участник при формално нарушение на Правилата на ЦПДД
 19.02.2018 16:01
Съобщения

Уважаеми търговски участници,
 
Предоставяме на вашето внимание становище относно прилагането на разпоредбите в глава VII от „Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент ЦПДД“ /Правилата/, в сила от 09.01.2018г., в случаите когато търговски участник /ТУ/ извърши формално нарушение на Правилата, което не може да бъде санирано:
 
Съгласно разпоредбата на чл.45 от Правилата Операторът има право да отстрани ТУ от борсовия пазар, сегмент ЦПДД, при наличие на следните обстоятелства:
  • участникът не спазва задълженията, произтичащи от ЗЕ, ПТЕЕ или друг нормативно установен документ, който има отношение към участието на ТУ на борсовия пазар, сегмент ЦПДД;
  • участникът не спазва задълженията, произтичащи от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент ЦПДД, или приложенията към него;
  • участникът не отговаря на условията за регистрация на борсов пазар, сегмент ЦПДД, съдържащи се в ЗЕ, ПТЕЕ и/или настоящия документ и приложенията към него, поради настъпила промяна в обстоятелствата, за която своевременно е уведомил Оператора.
Нормата на чл.46 от Правилата разпорежда, че при констатация на някоя от гореизложените хипотези, Операторът следва официално да уведоми ТУ относно допуснатото нарушение, като предписва срок, в който същото да бъде отстранено, след изтичането на който, ако не бъде изпълнено предписанието, ТУ се отстранява от сегмент ЦПДД, като БНЕБ ЕАД прекратява достъпа на същия до електронната система за търговия. Впоследствие, ако ТУ продължи да не изпълнява задължението, за което е бил отстранен, в рамките на ново предписание, което се издава на ТУ по реда на чл.48 от Правилата, Операторът преминава към изключване на ТУ по силата на разпоредбата на чл.50.1 от Правилата.
 
Когато обаче е налице хипотеза, при която нарушението, извършено от ТУ, е формално и не може да бъде санирано, независимо какъв срок ще бъде даден от Оператора и независимо от последващото поведение на ТУ, БНЕБ ще прилага нормата на чл.49 от Правилата, а именно ще отстранява ТУ от участие на ЦПДД, както и ще анулира вече регистрираните оферти за покупка/продажба на електрическа енергия, подадени от съответния ТУ, без да посочва срок за отстраняване. Визираната разпоредба обхваща случаи, когато е застрашено нормалното функциониране на ЦПДД. В конкретната ситуация БНЕБ ЕАД счита, че при извършване на нарушение, чиито вредни последици не биха могли да бъдат отстранени от ТУ, независимо от неговото поведение, съществува именно хипотезата относно застрашеност на нормалното /обичайното/ функциониране на ЦПДД. Операторът подчертава, че в този случай, след прилагане на нормата на чл.49 от Правилата, БНЕБ ЕАД ще изключва ТУ, осъществил формалното нарушение на Правилата, по реда на чл.50.1 от Правилата, без да посочва срок за отстраняване на нарушението, след чието изтичане ще се премине към изключване, тъй като такъв срок не би бил целесъобразен с оглед установената невъзможност за саниране на нарушението.
 
В допълнение следва да бъде подчертано, че БНЕБ ЕАД наблюдава пазара с цел да гарантира, че търговията на ЦПДД се осъществява в съответствие с Правилата и с приложимото законодателство, но е необходимо заинтересованите страни да уведомяват своевременно Оператора на борсовия пазар относно осъществено неизпълнение на задълженията, съдържащи се в Правилата и/или в Допълнителните споразумения, с цел предприемане на съответни действия по реда на глава VII от Правилата.
 
С уважение,
Екипът на БНЕБ ЕАД

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act