IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Становище по прилагане на чл. 168, чл. 171 и чл. 182 от „Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент ЦПДД"

 01.02.2018 10:56
Съобщения

Уважаеми Търговски Участници,
 
Във връзка  с приложимостта на чл. 168, чл. 171 и чл.182.3 от „Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент ЦПДД", в сила от 09.01.2018г. /Правилата/, предоставяме на вашето внимание следното становище:
 
Разпоредбата на чл. 168 се намира в Глава XVI „Неустойки” и същата се отнася за Екран „Continuous trading" и Екран „Hourly products", предвид систематичното място в Правилата на посочената разпоредба. Респективно нормите на чл. 171, чл.182.2 и чл. 182.3 от Правилата, които препращат към тази на чл. 168 от Правилата, също са относими към  Екран „Continuous trading" и Екран „Hourly products", тъй като същите са в синхрон с разпоредбата на чл. 168 от Правилата. Следователно, посочените четири разпоредби не са приложими по отношение на Допълнителни споразумения, сключени въз основа на сделки на екран „Auctions".
 
Независимо от това, съгласно чл.170 от Правилата, при сключване на сделка на Екран „Auctions" за покупко-продажба на електрическа енергия Купувачът и Продавачът следва да сключат Допълнително споразумение /ДС/ към Стандартизирания договор за покупко-продажба на електрическа енергия при условия в зависимост от предварително посочените по чл. 103.10 (Неустойки при забава на плащане от купувача) и чл. 103.11 (Неустойка при недоставяне/неприемане на договорената ел. енергия) от страна на Инициатора на търга. В случай, че  цитираните неустойки по чл.103.10 и чл.103.11 от Правилата са предвидени в ДС, прието и подписано от страните, същите  ще бъдат дължими при евентуално  неизпълнение на задълженията по ДС.   

Екипът на БНЕБ ЕАД остава на разположение за допълнителни въпроси във връзка с представеното становище.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act