IBEX Base (04.07.2020) : 60.02 BGN, 46147.30 MWh, IBEX Peak (04.07.2020) : 56.85 BGN 24892.5 MWh, IBEX Off-Peak (04.07.2020) : 63.19 BGN 21254.8 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Обезпечения

Системата за клиринг и сетълмент CASS (Clearing and Settlement System) предоставя на всички членове достъп до информация по отношение на вида и стойностите на наличното и изисканото обезпечение. Стойността на изискваното от БНЕБ обезпечение се определя съгласно установен модел на изчисление и дефинирани рискови показатели, в лева, за всеки финансов ден и се визуализира в системата CASS  след приключване на сетълмент процеса в 14:30 CET.

  • Модел на обезпечение
  • Рискови показатели
  • Риск калкулатор

При възникване на необходимост от повишаване на обезпечението, БНЕБ приема увеличение на сумата чрез която и да е или комбинация от следните форми:

  • Сума, налична по следната банкова сметка:

IBAN: BG79 UNCR 7000 1522 4935 76
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД 
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД

 

  • Банкова гаранция, отговаряща на условията за приемливост и приета от БНЕБ.

 
При наличие на условия за освобождаване на обезпечение, БНЕБ предприема действия когато това е заявено писмено чрез следната форма:

  • Заявление за освобождаване на обезпечение© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act