IBEX Base (20.01.2018) : 75.14 BGN, 15119.20 MWh, IBEX Peak (20.01.2018) : 86.71 BGN 7923.8 MWh, IBEX Off-Peak (20.01.2018) : 63.58 BGN 7195.4 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Обезпечения

Системата за клиринг и сетълмент CASS (Clearing and Settlement System) предоставя на всички членове достъп до информация по отношение на вида и стойностите на наличното и изисканото обезпечение. Стойността на изискваното от БНЕБ обезпечение се определя съгласно установен модел на изчисление и дефинирани рискови показатели, в лева, за всеки финансов ден и се визуализира в системата CASS  след приключване на сетълмент процеса в 14:30 CET.

При възникване на необходимост от повишаване на обезпечението, БНЕБ приема увеличение на сумата чрез която и да е или комбинация от следните форми:

  • Сума, налична по следната банкова сметка:

IBAN: BG79 UNCR 7000 1522 4935 76
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД 
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД

 

 
При наличие на условия за освобождаване на обезпечение, БНЕБ предприема действия когато това е заявено писмено чрез следната форма:© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act