IBEX Base (28.01.2021) : 107.35 BGN, 73177.60 MWh, IBEX Peak (28.01.2021) : 121.52 BGN 40961.9 MWh, IBEX Off-Peak (28.01.2021) : 93.17 BGN 32215.7 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Правила за работа

Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ) регламентират организацията на дейността, правата и задълженията на борсовия оператор и всички търговски участници на организирания борсов пазар на електрическа енергия. Борсовият оператор администрира три пазарни сегмента – „В рамките на деня“, „Ден напред“ и „Двустранни договори“.
Съгласно промени в Закона за енергетиката, публикувани в „Държавен Вестник“, бр. 79 от 2019 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) следва да одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (чл. 21 ал. 1 т. 42 от ЗЕ). В тази връзка за пръв път на 19 юни 2020 г. в бр. 55 на „Държавен вестник“ бяха обнародвани Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, одобрени от КЕВР.

ПРОБПЕЕ съдържат разпоредби, които основно уреждат:

  • Процедурата за регистрация и прекратяване на регистрация на организиран борсов пазар на електрическа енергия;
  • Организацията на търговия на трите пазарни сегмента, администрирани от борсовия оператор;
  • Правилата за сетълмент;
  • Случаите, които се считат за неизпълнение на ПРОБПЕЕ и последиците при неизпълнение на ПРОБПЕЕ;
  • Правилата за поведение.© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act