IBEX Base (14.10.2019) : 137.81 BGN, 23620.10 MWh, IBEX Peak (14.10.2019) : 155.03 BGN 13122.2 MWh, IBEX Off-Peak (14.10.2019) : 120.59 BGN 10497.9 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Такси

1
 REMIT - Схема за таксуване на всички видове услуги за докладване на данни на БНЕБ ЕАД.

1. Такса за участие е еднократна сума, дължима от търговските участници при регистрация на борсовия пазар. Тя е дължима до пет работни дни от датата на подписване на договора за участие на съответния пазарен сегмент, на който търогвският участник ще стартира участието си на борсовия пазар, и е обща за всички пазарни сегменти, администрирани от БНЕБ ЕАД.
2. Годишна такса е сума, дължима ежегодно от търговските участници, регистрирани на съответния пазарен сегмент.
За търговски участници, които вече са регистрирани и търгуват на някой от сегментите, администрирани от БНЕБ ЕАД, годишната таксата се фактурира в началото на всяка календарна година до 20 число на месец януари и е дължима до 31 януари на съответната година.
За новорегистрирани участници, избрали Тарифа I, или при преминаване от Тарифа II към Тарифа I се налага годишна такса, пропорционална на остатъка от годината, като за начален момент се приема месецът на регистрация на участника на съответния пазарен сегмент или моментът на подаване на заявление за смяна на тарифа. Годишната такса не се възстановява на търговския участник, в случай на прекратяване на членството или отстраняването му от борсовия пазар преди изтичането на календарната година, както и при преминаване от Тарифа I към Тарифа II.
3. Такса оборот е сума, дължима върху търгуваното количество електрическа енергия на съответния пазарен сегмент, администриран от БНЕБ ЕАД.
-  За сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ сумата се фактурира и плаща на дневна база.
-  За сегмент „Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори“ сумата се фактурира два пъти месечно на 16то и 30то число на месеца или на първия работен ден, следващ съответните дати, в случай че някоя от датите е почивен ден. Плащането по издадените фактури е дължимо до 5 работни дни след датата на издаване на фактурата.
4. Такса сетълмент е сума, дължима върху търгуваното количество електрическа енергия на съответния пазарен сегмент, администриран от БНЕБ ЕАД.
-  За сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ сумата се фактурира и заплаща заедно със сумата по Такса оборот, на дневна база.
-  За сегмент „Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори“ сумата се фактурира и заплаща заедно със сумата по Такса оборот.
5. Минимално обезпечение се дължи от всички търговски участници, членове на борсовия пазар, за всеки от пазарните сегменти, администрирани от БНЕБ ЕАД в съответствие с относимите Правила. За пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ минималното обезпечение е общо.
6. Такса обучение е сума, дължима за всеки представител на търговския участник, упълномощен да търгува от негово име, и включва обучение, тест и сертифициране за всеки от пазарните сегменти.
7. Допълнителен DigiPass (устройство, генератор на кодове за достъп до електронната система за търговия на сегмент „Ден напред“) - сумата се дължи за допускане на допълнителен потребител в системата за търговия на сегмент „Ден напред“.
8. Такса за допълнително портфолиосума, която се заплаща на годишна база от търговските участници с активно основно портфолио, които желаят да ползват допълнително портфолио.
9. Такса иницииране на търгсума, която се заплаща от инициатора на търг на сегмент „Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия спосредством двустранни договори“.
10.Такса за анулиране на сделка сума, която се заплаща при анулиране на сделка съгласно правилата за работа на съответния пазарен сегмент.
11. Такса докладване по REMIT – сума, дължима на месечна база, която се заплаща съгласно подписан договор за докладване на данни между търговски участник и БНЕБ ЕАД, в качеството му на организиран пазар (Organised market place). За докладване на сделките еднoвременно на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ се заплаща единствено по-голямата от двете такси. 


*     Актуализираната Такса Сетълмент на пазарен сегмент ЦПДД е в сила, считано от 01.11.2018 г.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act