IBEX Base (28.05.2020) : 44.61 BGN, 32295.20 MWh, IBEX Peak (28.05.2020) : 49.43 BGN 16987.3 MWh, IBEX Off-Peak (28.05.2020) : 39.78 BGN 15307.9 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Такси

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА БНЕБ ЕАД
 
(В сила от 11.11.2019 г.)
 
 
  Сегмент „В рамките на деня“ Сегмент „Ден напред“ Сегмент „Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори“
Компонент на тарифата Тарифа I Тарифа II Тарифа I Тарифа II Тарифа I Тарифа II
1 Такса за участие (BGN) 12 000
2 Годишна такса (BGN/annum) 16 000 2 000 24 000 0 20 000 0
3 Такса оборот (BGN/MWh) 0,22 0,50 0,14 0,32 0,07 0,18
4 Такса оборот на търгове с отклонение * (BGN/MWh) n.a. n.a. n.a. n.a. 0,50 0,50
5 Такса сетълмент (BGN/MWh) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
6 Минимално обезпечение (BGN) 50 000 75 000
7 Такса обучение (тест и сертификат вкл.) 600 600 600 600 600 600
8 Допълнителен DigiPass (BGN) n.a. n.a. 300 300 n.a. n.a.
9 Допълнително портфолио/ потребител (BGN/annum) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
10 Такса иницииране на търг (BGN) n.a. n.a. n.a. n.a. 1 000 1 000
11 Такса за анулиране на сделка (BGN) 4 000 4 000 n.a. n.a. 4 000 4 000
12 Такса докладване по REMIT (BGN/month) 150 150 100 100 190 190
13 Такса предоставяне на данни от криви на търсене и предлагане за участници на борсовия пазар (BGN/annum) n.a. n.a. 100 100 n.a. n.a.
14 Такса предоставяне на данни от криви на търсене и предлагане за компании, които не са регистрирани на борсовия пазар (BGN/annum) n.a. n.a. 2 500 2 500 n.a. n.a.
15 Такса за изготвяне на справка за количества и цени на един пазарен сегмент по искане на участник на борсовия пазар (BGN) 50 50 50 50 50 50
16 Такса за изготвяне на справка за количества и цени на всички пазарни сегменти по искане на участник на борсовия пазар (BGN) 80
17 Такса за изготвяне на справка, съдържаща съпоставка на цените на пазарни сегменти, оперирани от борсови оператори в държави от ЕС, спрямо тези, получени на пазарен сегмент, опериран от БНЕБ 100 100 100 100 100 100
18 Такса за изготвяне на нестандартна справка, която не е указана в тарифата за таксите на БНЕБ ** 200 200 200 200 200 200

Всички посочени цени са без ДДС

 REMIT - Схема за таксуване на всички видове услуги за докладване на данни на БНЕБ ЕАД.

 1. Такса за участие е еднократна сума, дължима от търговските участници при регистрация на борсовия пазар. Тя е дължима до пет дни от датата на подписване на договора за участие на съответния пазарен сегмент, на който търогвският участник ще стартира участието си на борсовия пазар, и е обща за всички пазарни сегменти, администрирани от БНЕБ ЕАД.
 2. Годишна такса е сума, дължима ежегодно от търговските участници, регистрирани на съответния пазарен сегмент.
За търговски участници, които вече са регистрирани и търгуват на някой от сегментите, администрирани от БНЕБ ЕАД, годишната таксата се фактурира в началото на всяка календарна година до 20 число на месец януари и е дължима до 31 януари на съответната година.

За новорегистрирани участници, избрали Тарифа I, или при преминаване от Тарифа II към Тарифа I се налага годишна такса, пропорционална на остатъка от годината, като за начален момент се приема месецът на регистрация на участника на съответния пазарен сегмент или моментът на подаване на заявление за смяна на тарифа. Годишната такса не се възстановява на търговския участник, в случай на прекратяване на членството или отстраняването му от борсовия пазар преди изтичането на календарната година, както и при преминаване от Тарифа I към Тарифа II.

 1. Такса оборот е сума, дължима върху търгуваното количество електрическа енергия на съответния пазарен сегмент, администриран от БНЕБ ЕАД.
 • За сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ сумата се фактурира и плаща на дневна база.
 • За сегмент „Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори“ сумата се фактурира два пъти месечно на 16то и 30то число на месеца или на първия работен ден, следващ съответните дати, в случай че някоя от датите е почивен ден. Плащането по издадените фактури е дължимо до 5 календарни дни след датата на издаване на фактурата.
 1. Такса оборот на търгове с отклонение е сума, дължима върху доставеното / приетото количество електрическа енергия на сегмент „Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори“ вследствие на проведен търг с отклонение. Сумата се фактурира два пъти месечно на 16то и 30то число на месеца или на първия работен ден, следващ съответните дати, в случай че някоя от датите е почивен ден. Плащането по издадените фактури е дължимо до 5 календарни дни след датата на издаване на фактурата.
 2. Такса сетълмент е сума, дължима върху търгуваното количество електрическа енергия на съответния пазарен сегмент, администриран от БНЕБ ЕАД.
 • За сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ сумата се фактурира и заплаща заедно със сумата по Такса оборот, на дневна база.
 • За сегмент „Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори“ сумата се фактурира и заплаща заедно със сумата по Такса оборот и/или със сумата по Такса оборот на търгове с отклонение.
 1. Минимално обезпечение се дължи от всички търговски участници, членове на борсовия пазар, за всеки от пазарните сегменти, администрирани от БНЕБ ЕАД в съответствие с относимите Правила. За пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ минималното обезпечение е общо.
 2. Такса обучение е сума, дължима за всеки представител на търговския участник, упълномощен да търгува от негово име, и включва обучение, тест и сертифициране за всеки от пазарните сегменти.
 3. Допълнителен DigiPass (устройство, генератор на кодове за достъп до електронната система за търговия на сегмент „Ден напред“) - сумата се дължи за допускане на допълнителен потребител в системата за търговия на сегмент „Ден напред“.
 4. Такса за допълнително портфолио – сума, която се заплаща на годишна база от търговските участници с активно основно портфолио, които желаят да ползват допълнително портфолио.
 5. Такса иницииране на търг – сума, която се заплаща от инициатора на търг на сегмент „Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия спосредством двустранни договори“.
 6. Такса за анулиране на сделка – сума, която се заплаща при анулиране на сделка съгласно правилата за работа на съответния пазарен сегмент.
 7. Такса докладване по REMIT – сума, дължима на месечна база, която се заплаща съгласно подписан договор за докладване на данни между търговски участник и БНЕБ ЕАД, в качеството му на организиран пазар (Organised market place). За докладване на сделките еднoвременно на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ се заплаща единствено по-голямата от двете такси.
 8. Такса за изготвяне на справка за количества и цени на един пазарен сегмент по искане на участник на борсовия пазар (BGN) – сума, която се заплаща от търговския участник за изготвянето на исканата справка. Справката се изготвя в срок, не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на постъпване на искането в деловодството на борсовия оператор. Справките се изготвят след предоставянето на документ за извършено плащане на сумата, съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД.
 9. Такса за изготвяне на справка за количества и цени на всички пазарни сегменти по искане на участник на борсовия пазар (BGN) – сума, която се заплаща от търговския участник за изготвянето на исканата справка. Справката се изготвя в срок, не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на постъпване на искането в деловодството на борсовия оператор. Справките се изготвят след предоставянето на документ за извършено плащане на сумата, съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД.
 10. Такса за изготвяне на справка, съдържаща съпоставка на цените на пазарни сегменти, оперирани от борсови оператори в държави от ЕС, спрямо тези, получени на пазарен сегмент, опериран от БНЕБ – сума, която се заплаща от търговския участник за изготвянето на исканата справка. Справката се изготвя в срок, не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на постъпване на искането в деловодството на борсовия оператор. Справките се изготвят след предоставянето на документ за извършено плащане на сумата, съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД.
 11. Такса за изготвяне на нестандартна справка, която не е указана в тарифата за таксите на БНЕБ – сума, която се заплаща от търговския участник за изготвянето на исканата справка. Справката се изготвя в срок, не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на постъпване на искането в деловодството на борсовия оператор. Справките се изготвят след предоставянето на документ за извършено плащане на сумата, съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД.
*           Такса оборот на търгове с отклонение се прилага единствено за сделки с количества по проведени търгове на ЦПДД на или след 11.11.2019 г.като не се кумулира с Такса оборот, която се прилага на всички сегменти, част от борсовия пазар на електрическа енергия.
**            Борсовият оператор може да откаже изготвянето на справката, ако не разполага с исканите данни, същите са конфиденциални или не съществува административна възможност за изготвянето на справката.    © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act