IBEX Base (11.12.2017) : 79.50 BGN, 13193.50 MWh, IBEX Peak (11.12.2017) : 108.86 BGN 7756.6 MWh, IBEX Off-Peak (11.12.2017) : 50.15 BGN 5436.9 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Такси

Тарифа за таксите на БНЕБ
 
 
Всички посочени цени са без ДДС
 
 
 1. Такса за участие е еднократна такса, дължима от търговските участници при регистрация на борсовия пазар**. Таксата е обща за всички пазарни сегменти администрирани от БНЕБ ЕАД.
   
 2. Годишна такса е такса дължима ежегодно от търговските участници регистрирани по Тарифа I на Пазара ден напред и от всички търговски участници  регистрирани на Централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.

  За търговски участници, които вече са регистрирани и търгуват на някой от сегментите администрирани от БНЕБ, годишната таксата се фактурира в края на всяка календарна година за следващата.

  За нови участници се налага годишна такса пропорционална на остатъка от годината, като за начален момент се приема месеца на регистрация на участника на съответния пазарен сегмент. Годишната такса не се възстановява на търговски участник, в случай на прекратяване на членството или отстраняването му от пазара преди изтичането на календарната година.

  За Пазара ден напред - участниците, които преминават от Тарифа II към Тарифа I преди края на календарната година, се налага годишна такса пропорционална на остатъка от съответната календарна година. При преминаване от Тарифа I към Тарифа II, платената от съответния търговски участник годишна такса не се възстановява.

   
 3.  Такса оборот е такса върху търгуваното количество електрическа енергия на съответния пазарен сегмент администриран от БНЕБ.

  За Пазара ден напред - таксата се фактурира и плаща на дневна база.

  За Централизирания пазар покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори – таксата се фактурира два пъти месечно - на 16то и 30то число на месеца или на първия работен ден следващ съответните дати, в случай че някоя от датите е почивен ден. Плащането по издадените фактури е дължимо до 5 календарни дни след датата на издаване на фактурата.

   
 4. Такса сетълмент е такса върху търгуваното количество електрическа енергия на съответния пазарен сегмент администриран от БНЕБ.

  За Пазара ден напред - таксата се фактурира и плаща заедно с Такса оборот, на дневна база.

  За Централизирания пазар покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори – таксата се фактурира и плаща заедно с Такса оборот.

   
 5. Минимално обезпечение се дължи от всички търговски участници, членове на борсовия пазар, за всеки от пазарните сегменти администрирани от БНЕБ в съответствие с относимите Правила.
   
 6. Такса обучение се дължи за всеки представител на търговския участник, упълномощен да търгува от името му и включва обучение, тест и сертифициране, за всеки от пазарните сегменти.
   
 7. Допълнителен DigiPass (устройство, генератор на кодове за достъп до електронната система за търговия на пазара ден напред) таксата се дължи за допускане на допълнителен потребител в системата за търговия на Пазара ден напред.
   
 8. Такса за допълнително портфолио заплаща се на годишна база от търговските участници с активно основно портфолио, които желаят да ползват допълнително портфолио.
   
 9. Такса иницииране на търгзаплаща се от инициатора на търг на Централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.
   
 10. Такса за анулиране на сделка заплаща се съгласно чл. 97 от Правилата за работа на централизиран пазар покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.
   
 11. Такса докладване по REMIT – месечна такса, която се заплаща съгласно подписан договор за докладване на данни между търговски участник и БНЕБ в качеството му на организиран пазар (OMP).

   
* Таксата се отнася за докладване на данни от Екраните “Continuous trading” и “Hourly products” на Централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.
** Такса за участие е дължима до пет дни от датата на подписване на договора за участие на съответния пазарен сегмент, на който търговския участник ще стартира участието си.
 


 © 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act