IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Обезпечения

Системата на управление на риска RMS (Risk Management System) предоставя на всички членове достъп до информация по отношение на общия и свободен финансов лимит за подаване оферти и иницииране на търг. Общият размер на финансовия лимит се определя от наличното обезпечение за участие, като не се включва размерът на Минималното обезпечение, съгласно Тарифата за таксите.

Финансов лимит, блокиран по конкретна сделка, се освобождава след получаване на следната форма:

  • Потвърждение за спазен ангажимент, пазарен сегмент „ЦПДД“

При възникване на необходимост от повишаване на обезпечението, БНЕБ приема увеличение на сумата чрез която и да е или комбинация от следните форми:

  • Сума, налична по следната банкова сметка:

IBAN: BG19STSA93001527052997
BIC КОД: STSA BGSF
БАНКА: Банка ДСК АД
ТИТУЛЯР: БНЕБ ЕАД

  • Банкова гаранция, отговаряща на условията за приемливост и приета от БНЕБ.

При наличие на условия за освобождаване на обезпечение, БНЕБ предприема действия, когато това е заявено писмено чрез следната форма:

  • Заявление за освобождаване на обезпечение, пазарен сегмент „ЦПДД“.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act