IBEX Base (11.04.2020) : 44.42 BGN, 28758.10 MWh, IBEX Peak (11.04.2020) : 34.65 BGN 14398.8 MWh, IBEX Off-Peak (11.04.2020) : 54.20 BGN 14359.3 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Обезпечения

Системата на управление на риска RMS (Risk Management System) предоставя на всички членове достъп до информация по отношение на общия и свободен финансов лимит за подаване оферти и иницииране на търг. Общият размер на финансовия лимит се определя от наличното обезпечение за участие, като не се включва размерът на Минималното обезпечение, съгласно Тарифата за таксите.

Финансов лимит, блокиран по конкретна сделка, се освобождава след получаване на следната форма:

При възникване на необходимост от повишаване на обезпечението, БНЕБ приема увеличение на сумата чрез която и да е или комбинация от следните форми:

  • Сума, налична по следната банкова сметка:

IBAN: BG57 TTBB 9400 1527 0529 97
BIC КОД: TTBBBG22
БАНКА: Експресбанк АД
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД

При наличие на условия за освобождаване на обезпечение, БНЕБ предприема действия, когато това е заявено писмено чрез следната форма:© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act