Най-довереният партньор за вас
 


 
Сетълмент

  • Всички такси във връзка с членството на ЦПДД, разплащанията в резултат на сключени сделки и обезпечения под формата на депозит за плащане и добро изпълнение, следва да се извършват по следната банкова сметка:
 
IBAN: BG78 UNCR 7000 1522 3562 42
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД 
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД
 
 
  • Търговските участници, избрали форма на обезпечение депозит за участие на ЦПДД, следва да го внесат по следната банкова сметка:
 
IBAN: BG57 TTBB 9400 1527 0529 97
BIC КОД: TTBBBG22
БАНКА: Сосиате Женерал Експресбанк АД 
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД
 © 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act