IBEX Base (28.09.2020) : 95.84 BGN, 44843.00 MWh, IBEX Peak (28.09.2020) : 104.54 BGN 25834.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.09.2020) : 87.14 BGN 19009.0 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Процедура за членство

Искате да се регистрирате за участие на борсов пазар, сегмент „В рамките на деня“?
Необходимо е да следвате посочените по-долу стъпки, представляващи процедурата за регистрация:
 
1.    Подаване на заявление за регистрация
Заявление за регистрация може да свалите от ТУК.
Заявлението за регистрация съдържа следните Приложения:
  • Справка-декларация за прогнозното количество електрическа енергия за покупка/продажба (Приложение 1 от заявлението за регистрация);
  • Заявление за участие в обучение за работа с електронната системата за търговия на борсовия пазар (Приложение 2 от заявлението за регистрация);
  • Удостоверение за регистрация по ДДС;
  • Удостоверение за актуално състояние по съдебната регистрация на заявителя;
  • Декларация, че заявителят ще купува електрическа енергия за целите на собственото си потребление (попълва се само от потребители на електрическа енергия).
 
След попълване на заявлението и приложенията, комплектът от документи следва да бъде изпратен на e-mail адрес: application@ibex.bg или на адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ 19, ет. 7.
 
2.    Договор за участие на борсовия пазар
След получаване на заявлението за регистрация БНЕБ ЕАД го проверява за съответствие с изискванията в пет дневен срок. Заявлението за регистрация се счита за одобрено от оператора на борсовия пазар с изпращане на Договора за участие на кандидата на посочения от него в заявлението за регистрация електронен адрес.

В случай, че кандидатът е вече регистриран на борсов пазар, сегмент „Ден напред“, той ще получи единствено Анекс I към Договора за участие на борсов пазар, с който ще се допълни информацията за отговорниците за търговия и на пазарен сегмент „В рамките на деня“ в Приложение 1 към договора – Заявление за оторизация.

С получаването на договора или анекса към него кандидатът получава информация за приложимите такси, срока за плащане и сметките, по които трябва да се преведат съответните такси.

3.    Преминаване на обучение за работа с електронната система за търговия на борсовия пазар, сегмент „В рамките на деня“
С получаването на договора или анекса по предходната точка кандидатът получава информация за датата и часа за провеждане на обучението на отговорниците за търговия, упълномощени от кандидата да търгуват от негово име, в съответствие със заявлението за регистрация. Кандидатът следва да заплати таксата за обучение по Тарифата за таксите на БНЕБ. При успешно преминаване на обучението лицата получават сертификат.

4.    Подписване на договора или анекса по т. 2
Кандидатът следва да разпечата попълнения от БНЕБ договор или анекс по т. 2 в два екземпляра, да го подпише и да го изпрати на официалния адрес на БНЕБ ЕАД.
След подписване на договора или анекса по т. 2 от страна на БНЕБ ЕАД единият от екземплярите се предоставя на кандидата.

5.    Внасяне на гаранционно обезпечение
С подписването на договора по т. 2 кандидатът следва да представи необходимото обезпечение в съответствие с посочена в приложение 2 към договора сума. Видът на обезпечението следва да бъде в съответствие с предвидените в Правилата за сетълмент видове обезпечения.

В случай, че кандидатът е вече регистриран на борсов пазар, сегмент „Ден напред“, той не следва да внася допълнително обезпечение за стартиране на участието си на пазар „В рамките на деня“

6.    Вече можете да търгувате на борсовия пазар, сегмент „В рамките на деня“!
С успешното преминаване на обучението по т. 3, подписването на договора или анекса по т. 2 и внасянето на необходимото обезпечение търговският участник може да търгува.

Важно:
Всички необходими документи трябва да бъдат попълнени на български език. Версията на английски език е единствено за Ваше улеснение и няма правна тежест.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act