Най-довереният партньор за вас
 


 
Обезпечения

В съответствие с Правилата за сетълмент, за целите на търговията на борсовия пазар, БНЕБ приема обезпечение, чрез която и да е или комбинация от следните форми:

  • Банкова гаранция* приета от БНЕБ, в лева/евро.

  • Сума в лева, внесена по следната банкова сметка:

 

IBAN: BG79 UNCR 7000 1522 4935 76
BIC КОД: UNCR BGSF
БАНКА: Уникредит Булбанк АД 
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД


* Банковите гаранции издадени в полза на БНЕБ ЕАД по електронен път, следва да бъдат предоставени от банката издател, през централата на УниКредит Булбанк АД, гр. София, площад "Света Неделя" 7, BIC (SWIFT): UNCR BGSF. Всички разходи във връзка с предоставянето на банковите гаранции са за сметка на наредителя.
Банковите гаранции издадени на хартиен носител, следва да бъдат представени на адреса за кореспонденция на БНЕБ.Пример за изчисляване на обезпеченията: ТУК© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act