IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Процедура за членство

Искате да станете член на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ)? Необходимо е да следвате посочените по-долу стъпки, представляващи процедурата за регистрация:

 1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Заявление за регистрация може да свалите от ТУК.

Приложения към заявлението за регистрация:

 • Справка-декларация за прогнозното количество електрическа енергия за покупка/продажба (Приложение 1 от заявлението за регистрация);
 • Заявление за участие в обучение за работа с електронната системата за търговия на борсовия пазар (Приложение 2 от заявлението за регистрация);
 • Удостоверение за регистрация по ДДС;
 • Удостоверение за актуално състояние по съдебната регистрация на заявителя;
 • Декларация, че заявителя ще купува електрическа енергия за целите на собственото си потребление (попълва се само от потребители на електрическа енергия).
След попълване на заявлението и приложенията, комплектът от документи следва да бъде изпратен на e-mail адрес: application@ibex.bg или на адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ 19, ет. 7.

 1. ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ НА БОРСОВИЯ ПАЗАР
След получаване на заявлението БНЕБ го проверява за съответствие с изискванията в пет дневен срок. Заявлението за регистрация се счита за одобрено от оператора на борсовия пазар с изпращане на Договора за участие на кандидата на посочения от него в заявлението за регистрация електронен адрес. С получаването на договора кандидатът получава информация за приложимите такси, срока за плащане и сметките, по които трябва да се преведат съответните такси.

 1. ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ НА БОРСОВИЯ ПАЗАР
С получаването на договора по предходната точка кандидатът получава информация за датата и часа за провеждане на обучението на отговорниците за търговия, упълномощени от кандидата да търгуват от негово име, в съответствие със заявлението за регистрация. Кандидатът следва да заплати таксата за обучение в съответствие с Тарифата за таксите на БНЕБ. При успешно преминаване на обучението лицата получават сертификат.

 1. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО Т. II
Кандидатът следва да попълни и разпечата договора по т. II в два екземпляра, да ги подпише и да ги изпрати на официалния адрес на БНЕБ.
След подписване на договора по т. II от страна на БНЕБ единият от екземплярите се предоставя на кандидата.


 1. ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИОННО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
С подписването на договора по т. II кандидатът следва да представи необходимото обезпечение в съответствие с посочена в приложение 2 към договора сума. Видът на обезпечението следва да бъде в съответствие с предвидените в Правилата за сетълмент видове обезпечения.

 1. ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА ТЪРГУВАТЕ НА БОРСОВИЯ ПАЗАР
С успешното преминаване на обучението по т. III, подписването на договора по т. II и внасянето на необходимото обезпечение търговският участник може да търгува.

Важно:
Всички необходими документи трябва да бъдат попълнени на български език. Версията на английски език е единствено за Ваше улеснение и няма правна тежест.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act