IBEX Base (11.12.2017) : 79.50 BGN, 13193.50 MWh, IBEX Peak (11.12.2017) : 108.86 BGN 7756.6 MWh, IBEX Off-Peak (11.12.2017) : 50.15 BGN 5436.9 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Обезпечения

1. В съответствие с Правилата за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, за целите на търговията на ЦПДД, БНЕБ приема обезпечения за участие, чрез която и да е или комбинация от следните форми:
 

  • Банкова гаранция* приета от БНЕБ, в лева/евро.

  • Сума в лева, внесена по следната банкова сметка:

 
IBAN: BG57 TTBB 9400 1527 0529 97
BIC КОД: TTBBBG22
БАНКА: Сосиате Женерал Експресбанк АД 
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД
 
 
 
* Банковите гаранции издадени в полза на БНЕБ ЕАД по електронен път, следва да бъдат предоставени от банката издател, през централата на УниКредит Булбанк АД, гр. София, площад "Света Неделя" 7, BIC (SWIFT): UNCR BGSF. Всички разходи във връзка с предоставянето на банковите гаранции са за сметка на наредителя.
Банковите гаранции издадени на хартиен носител, следва да бъдат представени на адреса за кореспонденция на БНЕБ.
2. Гаранционно обезпечение за плащане и добро изпълнение за сделки сключени посредством Екран "Auctions":

  • Банкова гаранция* приета от БНЕБ. Срокът на валидност на банкова гаранция, издадена като обезпечение по сключена сделка, следва да е 10 (десет) работни дни след приключване на доставката по съответно Допълнително споразумение.

  • Сума в лева, внесена по следната банкова сметка:

IBAN: BG57 TTBB 9400 1527 0529 97
BIC КОД: TTBBBG22
БАНКА: Сосиате Женерал Експресбанк АД 
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act