IBEX Base (11.07.2020) : 61.08 BGN, 47852.00 MWh, IBEX Peak (11.07.2020) : 53.37 BGN 25930.8 MWh, IBEX Off-Peak (11.07.2020) : 68.79 BGN 21921.2 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Процедура за членство

Искате да се регистрирате на Централизирания пазар за Двустранни Договори? Необходимо е да следвате посочените по-долу стъпки, представляващи процедурата за регистрация:

 1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Заявление за регистрация може да свалите от ТУК.

Приложения към заявлението за регистрация:

 • Заявление за участие в обучение за работа с електронната система за търговия (Приложение 1 от заявлението за регистрация);
 • Удостоверение за регистрация по ДДС;
 • Удостоверение за актуално състояние по съдебната регистрация на заявителя;
 • Декларация, че заявителят не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация;
 • Декларация, че заявителят ще купува електрическа енергия за целите на собственото си потребление (попълва се само от потребители на електрическа енергия).
След попълване на заявлението и приложенията, комплектът от документи следва да бъде изпратен на e-mail адрес: otc.application@ibex.bg или на адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ 19, ет. 7.

 1. ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ ПАЗАР ЗА ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ и СТАНДАРТИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
След получаване на заявлението, БНЕБ го проверява за съответствие с изискванията в три дневен срок. Заявлението за регистрация се счита за одобрено от Оператора на Централизирания пазар за двустранни договори с изпращането на Договор за участие и Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия на кандидата на посочения от него, в заявлението за регистрация, електронен адрес.

 1. ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ 
С получаването на договора по предходната точка кандидатът получава информация за обучението на лицата (потребителите), упълномощени от кандидата да търгуват от негово име, в съответствие със заявлението за регистрация. Кандидатът следва да заплати таксата за обучение в съответствие с Тарифата за таксите на БНЕБ. При успешно преминаване на обучението лицата получават сертификат.

 1. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ПО Т. II
Кандидатът следва да попълни и разпечата договорите по т. II в два екземпляра, да ги подпише и да ги изпрати на официалния адрес на БНЕБ.
След подписване на договорите по т. II от страна на БНЕБ единият от екземплярите се предоставя на кандидата.


 1. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ТАКСИ И ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИОННО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
След подписването на договорите по т. II, кандидатът следва да заплати всички приложими такси и да представи необходимото гаранционно обезпечение за участие.

 1. ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА ТЪРГУВАТЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ ПАЗАР ЗА ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ
С успешното преминаване на обучението по т. III, подписването на договорите по т. II и заплащането на всички приложими такси и внасянето на необходимото обезпечение търговският участник може да търгува.

Важно:
Всички необходими документи трябва да бъдат попълнени на български език. Версията на английски език е единствено за Ваше улеснение и няма правна тежест.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act